Damga Vergisi Hesaplama

Aşağıda yer alan hesaplama aracılığı ile farklı kağıt türlerine uygun ödeme için gereken vergi tutarını yayınlanmış güncel oranlar ile hesaplayabilirsiniz. Bunun için kağıt türünün hesaplanmasının ardından gerekli olan tutarı girmek ve hesapla butonuna basmak yeterli olacaktır.

Damga Vergisi Hesaplama

Damga Vergisi Oranları ve Ücretleri Nelerdir?

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1.Tahkimnameler (89,10 TL)
2.Sulhnameler (89,20 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (500,80 TL)
(Belli parayı ihtiva edenler dahil)
II. Kararlar ve mazbatalar  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (89,10 TL)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:  
aa) Makbuz senedi (Resepise) (30,70 TL)
ab) Rehin senedi (Varant) (18,10 TL)
ac) İyda senedi (2,90 TL)
ad) Taşıma senedi (0,80 TL)
b) Konşimentolar (18,10 TL)
c)Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (30,70 TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:  
ba) Bilançolar (68,70 TL)
bb) Gelir tabloları (32,90 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri (32,90 TL)
c) Barnameler (2,90 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (13,40 TL)
e) Ordinolar (0,80 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (13,40 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  
1. Makbuzlar:  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,80 TL)
b) Vergi beyannameleri:  
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (89,10 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (119,00 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri (58,80 TL)
bd) Muhtasar beyannameler (58,80 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (58,80 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (119,00 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (43,70 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (43,70 TL)
f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için (69,70 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,80 TL)

Damga Vergisi Hesaplama Aracı

Damga vergisi hesaplama aracı ile brüt tutar ile sözleşme içerisinde belirtilen süreye uygun ödenecek tutarın stopaj ile KDV dahil toplam bedeni girilmelidir. Örneğin; aylık brüt olarak ödenen kira bedeli sabit olarak 1200 lira ve sözleşme süresi 12 ay olarak belirlendiyse aşağı kısımda yer alan brüt tutar kısmına 14400 girilmelidir. Brüt kira tutarı bilinmiyor ise Stopaj hesaplama aracı kullanılarak kolay bir şekilde hesaplama yapılır.

Damga Vergisi Nedir?

Bazı yazılı olarak yer alan kağıtlar vergiye tabi tutulmaktadır. İlgili kanun içerisinde yer alan kağıtlar terimi, yazılarak imzalanan ya da imza yerine geçmesi mümkün olan işaretler koyulması sureti ile düzenlenen yapıdır. Bu sayede herhangi bir hususu ispat etmek ya da belirli bir şey için ibraz edilebilecek belgeler sayesinde elektronik ortamda kullanmak için manyetik ortam içerisinde ve elektronik veri şeklinde oluşturulmasını gösteren yapı damga vergisi olmaktadır.

Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Damga vergisi hesaplama için devlet tarafından belirlenen oranlar ve maktu tutarı bilmek gerekir. Nispi vergi adıyla bilinen damga vergisine tabi tutulan kağıtların bu noktada ihtiva ettiği para tutarının ilgili oran ile çarpılması sonucu hesap elde edilir. Maktu vergiye tabi tutulması söz konusu olan kağıtlar ise kağıt içerisinden bağımsız olarak yer alan sabit tutar ile tahsilatları gerçekleştirilmektedir.

Sözleşmelerde Damga Vergisi Oranı Nedir?

Kira ve ikinci el olarak yer alan araçların devir sözleşmeleri harici olarak nispi vergiye tabi olan sözleşmelerin oranı 2020 yılında yüzde 0.948 oranında alınması yapılmaktadır.

Kira Sözleşmesi İçin Damga Vergi Oranı Nedir?

Kira sözleşmesi sırasında yer alan kontratlardan alınacak tutar, kefillerin türüne ve brüt kira tutarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 2020 yılı içerisinde keyif olmadan yer alan sözleşmelerden yüzde 0.189 adi kefil olarak yer alan sözleşmelerden yüzde 1.137, müteselsil kefili olan sözleşmelerden ise yüzde 0.948 oranında bir tahsil söz konusu olmaktadır.

Müteselsil Kefil Nedir?

Kiracı ya da aracı devir alan kişilerin borçlarını ödememeleri durumunda aynen kendisi borçlu gibi borcun ödenmesine mecbur olan kişilere müteselsil kefili denir.

2020 Yılı İçin Azami Damga Vergisi Tutarı Nedir?

2020 yılı için yapılan düzenlemelerde alınabilecek en yüksek tutarın 3.239.556,40 TL olması belirlendi.

Damga Vergisini Kim Öder?

Mükellef olan kişiler kağıtları imza edenler olmaktadır. Resmi daireler içerisinde yer alan kişiler ile arasında olan işlemlere ait kağıtların vergisini kişilerin kendisi öder.

Yabancı memleketler ile beraber ülkede yer alan yabancı elçilik ile konsolosluklarda düzenlemeleri yapılan kağıtların vergisini ülkede bu kağıtlarını resmi dairelere ibraz edenlerin yanı sıra üzerinde devir ve ciro işlemlerini yapanların yanı sıra herhangi bir suret ile bu süreçte hükümlerinden yararlanan kişilerin ödemesi sağlanır. Fakat bunlardan herhangi ticari ya da mütedavil kağıt mahiyetinde bulunanlar olur ise bunları sadece satan, kabul eden ya da başka bir suret ile kullanan kişilerin ödemesi söz konusudur.

Bir Kağıtta Birden Fazla Sözleşme Ya Da İşlem Bulunuyorsa Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yapılan kağıt düzenlemeleri üzerinde birden fazla sözleşme ya da işlem bulunması durumu söz konusu olabilir. Bunların tahsilat durumlarının her birinin ayrı ayrı yapılması sağlanır. Eğer bunlar biri birine bağlı olan işlemler ve biri birilerinden doğma durumlarsa en yüksek olan vergi alınmasını gerektiren akit ya da işlem üzerinden hesaplamaların yapılması söz konusu olacaktır. Fakat bu süreçte asıl işlemin akitlerinden de başka bir şahıs için eklenen akit ile işlemleri de ayrıca vergiye tabi tutmak gerekecektir.

Yabancı Para İhtiva Eden Kağıtlarla Nasıl Hesaplama Yapılır?

Kağıtlar üzerine yer alan yazılı yabancı para birimleri Maliye Bakanlığına bağlı olarak tayin ve ilan edilmesi söz konusu olan fiyat üzerinden Türk parasına çevirme işlemleri yapılır. Bunun ardından para tahsilatı gerçekleşir.


wPAPEL, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan wPAPEL hesaplama sitesi sorumlu değildir. Yapılan hesaplamalar tavsiye niteliğindedir bilgi ve belge olarak kullanılamaz.

En Çok Kullanılan Hesaplama Araçları

Taksi Ücreti Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021


0,99 Konut Kredisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 16.04.2020


Yüzde Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 1.02.2022


Kelime Sayacı Karakter Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 25.01.2022


Öneriniz Var mı?

Hesaplama araçlarımızı sizden gelen öneriler doğrultusunda geliştiriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz hesaplama aracı talebiniz ya da mevcut hesaplama araçlarımızla ilgili önerileriniz varsa aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Geri Bildirim Formu

Benzer Hesaplama Araçları

En çok kullanılan benzer hesaplama araçları...

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik, Sağlık, Bilişim

Bilimsel Hesap Makinesi

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Finans, Hukuk, Sigorta, Muhasebe, Vergi, Matematik

Zam Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 18.01.2022

Muhasebe

Kdv Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 2.02.2022

Finans, Sigorta, Muhasebe, Vergi

Kdv Tevkifatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Sigorta, Muhasebe, Vergi

Amortisman Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Hukuk, Muhasebe

Yıllık İzin Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Muhasebe

Kira Artışı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Muhasebe

AGİ Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Muhasebe, Vergi

Damga Vergisi Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 29.03.2020

Hukuk, Muhasebe

Fazla Mesai Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021

Muhasebe

İhbar Tazminat Tutarı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 8.10.2021

Hukuk, Muhasebe, Vergi

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Güncelleme Tarihi: 5.11.2021